Polityka prywatności

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Diagnostyka Obrazowa Bielecki i Guz Sp z.o.o Sp.k z siedzibą w Niechobrzu ,Niechobrz 976 , 36-047 Niechobrz Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751054 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy. NIP:5170168557 REGON:180111352.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez pocztę e-mail .Inspektor Ochrony Danych, NZOZ Diagnosis Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wynikającego z przepisów prawa obowiązku udostępniania informacji wyłącznie osobom upoważnionym.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. Poz. 186).

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Państwa dane osobowe zostały zebrane od pacjenta lub jego opiekunów prawnych, w celu określenia osób, które są upoważnione do uzyskania informacji o pacjencie i do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Placówki wynikającym z przepisów prawa, dlatego przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe.

Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).