Rezonans magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY co to jest?

Rezonans Magnetyczny (MR) do nowoczesne urządzenie diagnostyczne wykorzystujące do tworzenia obrazów ciała człowieka silne stałe pole magnetyczne oraz falę radiową. Badany obszar ciała człowieka umieszczany jest w centrum magnesu i poddawany jest oddziaływaniu fali radiowej, która niesie ze sobą określoną energię potrzebną do wzbudzenia tkanek pacjenta. Wzbudzenie to generowane jest impulsowo, zaś po jego ustąpieniu odczytywane są specyficzne dla danej tkanki sygnały będące podstawą tworzenia obrazów MR. Pojedyncze wzbudzenia trwają bardzo krótko kilka milisekund, jednak całość badania MR obejmującego kilka sekwencji trwa w zależności od badanego obszaru ciała człowieka od 15 do 60 minut.

Zalety obrazowowania MR to możliwość wykonania badania w dowolnej płaszczyżnie, doskonała rozdzielczośc kontrastowa tkanek miękkich, możliwość dokładnego obrazowania struktur układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego) oraz tkanek miękich w zakresie stawów. Dodatkowe zaawansowane techniki badania MR (dyfuzja, tensor dyfuzji, perfuzja, obrazowanie zależne od podatności magnetycznej, spektroskopia) znacznie poszerzają możliwości diagnostyki różnicowej, a niekiedy warunkują możliwość uzyskania prawidłowego rozpoznania. Rzadziej niż w TK wykrzystywane są paramagnetyczne środki kontrastowe, o których podaniu w zależności od problemu klinicznego decyduje lekarz radiolog bezpośrednio podczas badania MR. Podobnie jak w badaniu TK uzyskane w badaniu obrazy MR są przesyłane na konsolę diagnostyczną lekarza oraz do systemów archiwizacji obrazów PACS, a następnie odczytywane przez lekarza radiologa, zaś wyniki badania MR są deponowane w systemie RIS.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR

 1. Badanie ZAWSZE wykonujemy na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza specjalistę. W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 2. Przed badaniem MR należy wypełnić ANKIETĘ (w razie konieczności zabrać ze sobą okulary do czytania), gdyż istnieją sytuacje, które są bezwzględnym lub względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR – o czym personel Pracowni MR musi być poinformowany. Ankieta powinna być wydana wraz ze skierowaniem do badania MR. Jeśli nie została wydana przez lekarza kierującego, jest dostępna bezpośrednio w Pracowni MR lub tutaj. Należy ją pobrać, wydrukować i wypełnić oraz dostarczyć wypełnioną w dniu badania MR. Ankietę można też wypełnić bezpośrednio przed badaniem MR, ale należy wówczas zarezerwowac sobie na to ok.15 minut
  • osoby z implantami metalicznymi lub wszczepionymi urzędzeniami aktywowanymi mechanicznie, elektrycznie lub magnetycznie typu : rozruszniki serca, neurostymulatory, pompy insulinowe, implanty ślimakowe itp. są bezwzględnie zobowiązane poinformować o tym fakcie personel pracowni przed badaniem MR, gdyż brak takiej informacji może narazić na zniszczeniem zainstalowaną aparaturę medyczną i zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta.

  • również pacjenci z ciałami obcymi w ciele szczególnie w oku lub pracownicy którzy zawodowo są narażeni na obecność opił ków metali w ciele (tokarze, ślusarze itp.) musz bezwzględnie zgłosić ten fakt personelowi pracowni, ze względu na duże zagrożenie zdrowia tych pacjentów w trakcie badania MR.

  • do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków mechanicznych lub elektronicznych, biżuteri, ozdób z metali nieszlachetnych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.

 3. Wszystkie przyjmowane regularnie leki z powodu chorób przewlekłych, choroby serca, padaczki, astmy itp. pacjent powinien także zażyć w dniu badania MR.

 4. W związku z ewentualnym podaniem paramagnetycznego środka kontrastującego na bazie gadolinu, pacjent zgłaszając się na badanie MR MUSI posiadać wynik poziomu KREATYNINY we krwi / wynik GFR (wynik ten jest ważny do 1 miesiąca przed badaniem MR, a skierowanie na badanie wydaje lekarz kierujący do badania MR).
 5. Badanie MR może wiązać się z koniecznością podania środka kontrastującego dożylnie, o czym decyduje lekarz radiolog w trakcie badania, dlatego pacjent powinień pozostawać na czczo (nie powinien przyjmować pokarmów i płynów oraz żadnych używek) na 2 godzin przed planowaną godziną badania MR (nie dotyczy to leków, ktore musi pacjent zażywać o określonej godzinie).
 6. Podanie paramagnetycznego środka kontrastującego dożylnie może wiązać się z wystąpieniem objawów niepożądanych – objawy te występują bardzo rzadko i są najczęściej przemijające. Pełna informacja nt. objawów ubocznych dostępna jest w Pracowni MR, a także w charakterystyce produktu leczniczego dostepnej np. pod adresem: https://chpl.com.pl/data_files/2012-01-12_Gadovist_ChPL_re-branding_clean_19-10-11.pdf

 7. Osoby u których planowane jest badanie MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu oraz lakieru do włosów.
 8. Do badania należy założyć lużną odzież, bez obecności metalowych lub metalizowanych elementów.

 9. Zgłaszając się na badanie diagnostyczne MR proszę dostarczyć dokumentację medyczną (opis i płyta CD/DVD) poprzednich badań RTG, USG, TK, MR, Endoskopii oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego.

 10. W przypadku pacjentów do lat 18 należy zgłosić się na badanie z opiekunem prawnym (rodzic lub przedstawiciel ustawowy)

 11. Przed badaniem MR celem identyfikacji pacjent będzie proszony o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ID (paszport , prawo jazdy) ze zdjęciem.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA MR

Nie zaleca się wykonywania badań MR w I trymestrze ciąży. W przypadku posiadania protez i innych metalicznych ciał obcych konieczne jest poinformowanie o tym personelu pracowni celem ustalenia czy możliwe jest wykonanie badania.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia aktywowane mechanicznie, elektrycznie lub magnetycznie

 • rozrusznik serca

 • neurostymulatory

 • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe

 • pompa insulinowa

 • wszczepiony aparat słuchowy

 • oraz szczególnie: metaliczne ciało w oku

W przypadku niektórych nowsszych urządzeń tego typu istnieje możliwość badania w polu o natężeniu nie przekraczającym 1.5T, ale decyzję o tym czy można badać pacjenta podejmuje Kierownik Pracowni MR na podstawie dostarczonej przez producenta (za pośrednictwem pacjenta lub lekarza kierującego) charakterystyki produku medycznego. Oświadczenie, w tym względzie lekarza kierującego nie jest wiążące dla lekarza radiologa. Również w przypadku osób zawodowo narażonych na obecność opiłków metali w oku (ślusarz,tokarz itp.) wymagane jest zaświadczenie od okulisty, iż nie mają ciał obcych w oku.

Przeciwwskazania względne

 • endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji niż oko, itp.
 • pierwszy trymestr ciąży
 • klaustrofobia

O wykonaniu badania MR w tych wypadkach decyduje lekarz radiolog na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i w kontekście konkretnego problemu klinicznego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Pracowni MR lub aktualnie wykonującym badania MR lekarzem radiologiem.

 

PRZEBIEG BADANIA MR

Przed badaniem MR:

 1. Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu sprawdzenia ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania MR.
 2. W przypadku niektórych badań MR podaje się dożylnie środek kontrastowy w celu uzyskania bardziej kontrastowego obrazu badanego obszaru i detekcji przewidywanych zmian patologicznych. W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych substancji farmakolgicznych i rzadko (<1%) wywołują reakcje niepożądane.

W trakcie badania MR:

 1. Pacjent zostaje poproszony do pomieszczenia przygotowawczego przez osobę z personelu pracowni MR, następnie jest informowany o konieczności usunieciu metalowych przedmiotów z ubrań, a także ponownie zapytany o możliwe przeciswskazania do badania, ciała obce i urządzenia medycznie, które ma wszczepione w ciele.
 2. Kolejno pacjent jest zaproszany do wejścia do Pracowni MR, gdzie zaostaje ułożony wygodnie na stole aparatu MR i poinformowany o możliwościach komunikacji z personelem w trakcie trwania badania MR.W zależności od badanej okolicy technik RTG na badany obszar ciała zakłada cewkę nadwaczo-odbiorczą, następnie wraz ze stołem pacjent zostaje wsunięty do wnętrza tunelu magnesu aparatu MR. Osoby cierpiące na klaustrofobię mogą odczuwać pewien dyskomfort gdyż średnica tunelu to tylko 70 cm.
 3. Personel medyczny opuszcza pomieszczenie MR, ale ma pełną możliwość monitorowania przebiegu badania i komunikacji z pacjentem z pomieszczenia sterującego pracą aparatu MR – pacjent jest pod obserwacją zarówno technika RTG, który przeprowadza badanie jak i pielęgniarki, która w razie nagłęj potrzeby jest w stanie wejść do Pracowni MR i zareagować na zaistniałą sytuację, gdyby zaszłą taka potrzeba.
 4. Badanie jest bezbolesne, ale towarzyszy mu dość spory hałas, stąd konieczność założenia stoperów do uszu lub słuchawek.
 5. W przypadku gdy podawany jest środek kontrastujący bardzo rzadko, niemniej jednak mogą zdarzyc się lekkie i przemiejające objawy niepożądane. W razie ich wystąpienia personek medyczny w tym lekarz są w stanie zareagować odpowiednio do sytuacji.
 6. Badanie MR trwa od 15 do 60 minut w zależności od obszaru badanego i problemu klinicznego. Bardzo ważne dla uzyskania odpowiedniej jakości obrazów MR jest aby pacjenta w trakcie badania pozostawał bez ruchu i współpracował z personelem Pracowni MR właściwie wykonując jego polecenia.

Po badaniu MR:

 1. Po badaniu z podaniem środka kontrastującego pacjent dla własnego bezpieczeństwa jest proszony o pozostanie na terenie Pracowni MR przez okres 15-20 min. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren Pracowni MR. Pacjent proszony jest po badaniu MR o właściwe nawodnienie się celem szybkiej elemmniacji podanego środka kontrastowego (dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni).
 2. W przypadku badania MR bez podania środka kontrasującego żadne dalsze działa nie są konieczne i pacjent może natychmiast opuścić Pracownię MR.

 

Odbiór wyników badania MR

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Proszę zgłosić się po odbiór z dokumentem tożsamości. W niektórych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania wyniku badania MR za pomocą poczty lub kuriera – personel rejestracji Pracowni MR w takich przypadkach wyjśni państwu tryb postępowania. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty CD/DVD, na której nagrane są obrazy badania MR wraz z opisem .

Potwierdzenie rejestracji można pobrać tutaj.

 

APARATY MR

DIAGNOSIS NOWY SĄCZ

 •  Aparat firmy GE OPITMA MR360 Advance o sile pola 1.5 Tesli

 • Aparat firmy SIEMENS Magnetom C! o sile pola 0.35 Tesli

DIAGNOSIS NOWY TARG

 •  Aparat firmy GE SIGNA Excite Expert ES+ o sile pola 1.5 Tesli